Ένα πρώτο στίγμα ενημέρωσης για …

ευκαιρίες συμμετοχής σε αναπτυξιακές δράσεις και προγράμματα,
την εξασφάλιση ενισχύσεων και αποζημιώσεων ,
την έγκαιρη προσαρμογή σε θεσμικές και διοικητικές μεταβολές