Θεσμικό Πλαίσιο Leader

  1. ΥΑ 7123/10-08- 2018 – «1η τροποποίηση της ΥΑ 13214/30-11-2017: Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων»
  2. ΥΑ 13214/30-11- 2017 – «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων» 
  3. ΚΥΑ 2635/2017 – Πλαίσιο λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014- 2020» 
  4. ΚΥΑ 1746/2015 – Καθορισμός των προδιαγραφών για τις υπηρεσίες του άρθρου 25 του Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155/30−07−2014), των τεχνικών, λειτουργικών και ειδικών προδιαγραφών των εγκαταστάσεων των οινοτουριστικών επιχειρήσεων 
  5. YΑ 4912/120862/2015 – Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)» 
  6. ΚΥΑ 543/34450/2017 – Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα 
  7. ΚΥΑ 2986/2016 – Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  8. Ν. 4276/30-7-2014 «Απλούστευση των διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών καθώς και ειδικών μορφών τουρισμού» 

Μελέτες – Έρευνες – Εκδόσεις

Διακήρυξη του Cork 2.0 – Βελτίωση της ζωής στις αγροτικές περιοχές

EU RURAL REVIEW No 28 Ενσωματώνοντας τη Βιοοικονομία

Επιχειρησιακές Ομάδες – Μετατρέποντας την ιδέα σας σε καινοτομία

Μικρή Παράκτια Αλιεία στην Ελλάδα

Ελληνική Υδατοκαλλιέργεια -Ετήσια έκθεση 2022